Free Web Space | BlueHost Review  

Pag-islam:"Pagbibinyag ng mga Muslim

Pag-islam: "Pagbibinyag ng mga Muslim"


Salin mula sa Ingles ni

Elvira B. Estravo

Naniniwala ang mga Muslim na ang isang sanggol ay ipinanganak na walang kasalanan kaya di kailangang binyagan upang ito ay maalis. Ganoon pa man, mayroon silang ilang seremonya na kahalintulad ng binyag ga tinatawag na Pag-islam. Pinaniniwalaang ito ay ang pagbibinyag ng mga Muslim.

Sa katunayan, mayroon silang tatlong uri ng seremnyang panrelihiyon na napapaloob sa pag-islam, na ginagawa sa tatlong magkakaibang araw sa buhay ng isang sanggol.

Ang unang seremonya ay ginagawa ilang oras pagkapanganak. Isang pandita ang babasa ng adzan o sa kanang tainga ng sanggol. Ito'y ginagawa upang dito'y ikintal na siya'y ipinanganak na Muslim at ang kanyang unang salita maririnig ay ang pangalan ni Allah.

Ang pangalawang seremnya ay higit na kilala bilang pangganting o pangubad. Ginagawa itong pitong araw pagkakaroon ng anak. Dito'y inaanyayahan ang mga kaibigan, kamag-anakan at pandita.

Ang paghahanda ay ayon sa antas ng kabuhayan ng mga magulang sa pamayanan. Karaniwang nagpapatay ng hayop, kambing o baka. Ang hayop na ito'y tinatawag na agiya, na ang ibig sabihi'y paghahandog ng pagmamahal at pasasalamat.

Sa okasyong ito, ang bininyagan o pinarangalan ay binibigyan ng pangaln ng isang pandita pagkatapos na makaputol ng ilang hibla ng buhok ng sanggol inilalagay sa isang mangkok na tubig ang pinutol na buhok. Ayon sa paniniwalang Maguindanao, pag lumutang ang buhok magiging maginhawa at matagumpay ang tatahaking buhay ng bata ngunit kapg ito'y lumubog, siya'y magdaranas ng paghihikahos at paghihirap. Ang bahaging ito ng seremnya ay di kinikilala ng Islam ngunit dahil bahagi ito ng tradisyon, patuloy pa ring ginagawa ng ilang Maguindanao. Isa pa ring bahagi ng tradisyon na kasama ng seremnya ay ang paghahanda ng buaya. Ito ay kakaning korteng buaya na gawa sa kanin, dalawang nilagang itlog ang pinakamata at laman ng niyog ang ginagawang ngipin. Nilalagyan din ang buaya ng manok na niluto ga gating kinulayan ng dilaw. Ninihahanda ito ng isang matandang babaeng tinatawag nilang walian. Isang katutubong hilot na may kaalaman sa kinaugaliang ito. Ginagawa ito para sa kaligtasan ng bata kung naglalakbay sa tubig. Pinakakain sa mga batang dumalo sa seremonya ang buaya.

Ang ikatlo at huling seremnya ay pag-islam. Ginagawa ito kung ang bata ay nasa pagitan ng pito hanggang sampung taong gulang. Tampok na Gawain sa seremnoyang ito ang pagtutuli. Tinatawag na pagislam para sa mga batang lalaki at sunnah para sa mga batang babae. Ginagawa ito upang alisin ang dumi sa kanilang pag-aari. Ang pagislam ay ginagawa ng isang walian, na karaniwang isang matandang babae na may kinalaman sa kaugaliang ito. Ang seremonya ay karaniwang ginagawa sa araw ng mga maulidin nabi o sa ibang mahalagang banal na araw ng mga Muslim.